Hållbarhetsutvecklare

inom textil/mode
Hem / Hållbarhetsutvecklare

YH-kursen för dig som utifrån din yrkesroll vill ta steget från ambition till strategi för och genomförande av omställning från linjära till cirkulära affärsmodeller.

Kursen Hållbarhetsutvecklare inom textil/mode, 90 YH-poäng, är en yrkeshögskolekurs (YH) på halvfart under 9 månader.

Kursen omfattar alla dimensioner av hållbar utveckling; ekologisk, social och ekonomisk. Den ger en helhetsförståelse för hur företag i branschen kan anpassa produktionen utifrån nya miljökrav och samtidigt bibehålla sin konkurrenskraft och verka för hållbar tillväxt. Vidare ges verktyg för att medvetet kunna verka för mer hållbar konsumtion och produktion. De cirkulära modellerna som behövs för att minska vår ohållbara konsumtion av nya varor är en del.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt. Det är deltagarens egen personliga planering som styr avsatt handledning och individuella projekt inom kursen som med fördel kan utgå från företagets verksamhetsmål.

Hållbarhetsutvecklare inom textil/mode 90 YH-poäng

Ämne: Hållbar utveckling

Kurstyp: YH

Start: 20 november 2023

Ansökan: stängd

Studieform: Distans

Omfattning: 9 månader

Studietakt: 1/2-fart (50% av en heltid)

CSN-berättigad utbildning: Ja

Upplägg

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i vår utbildningsmetod, och all undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.

Varje delkurs har koncentrerade tillfällen med teoretiska föreläsningar som också innehåller formativa övningsmoment. Dessa teoretiska föreläsningar kan även följas online som ett ”flipped classroom”.

I varje delkurs ingår en Masterclass där föreläsare från branschen medverkar, workshops fördjupar kunskaperna och förstärker färdigheter och kompetenser. Kursen utgörs av:
– Kursteori med quiz tillhandahålls online via Nordiska Textilakademins lärplattform Canvas.
– Projekt/hemuppgift och workshop med branschanknytning i varje kurs.
– Schemalagt digitalt tillgängligt lärarstöd.
– MasterClass under 1 dag, genomförs på plats eller digitalt med externa föreläsare.
– Examinationsuppgifter och tentamen genomförs digitalt.

Varje delkurs avslutas med kunskapsavstämning i form av ett digitalt examinerande moment som är betygsgrundande genom tentamina eller inlämningsuppgift. De examinerande momenten skall vara avslutade och inlämnade när utbildningens samtliga kurser är genomförda och kunskapsavstämda.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens dessutom ska du ha minst 2 års yrkeserfarenhet från textil och modebranschen. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innebär hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

Kursens mål

Sammanfattningsvis kommer du efter avslutad kurs att kunna bedöma och reflektera över hur de globala målen påverkar det dagliga arbetet. Du kan självständigt och tillsammans med andra driva en existerande/ny hållbar affärsmodell vid ett textil- eller modeföretag. Du kommer också att kunna medverka i företagets arbete med CSR och uppförandekoder för att uppnå social hållbar utveckling inom textil och mode.

Kursöversikt, 90 YHp

Cirkulära modeller, 15p

Här får du kunskap om cirkulära affärsmodeller och varuflöden samt hur ökad lönsamhet och smartare resursanvändning kan gå hand i hand. Kursen ska ge förståelse för förändring av befintliga affärsmodeller samt möjligheter till nytänkande inom såväl affärsutveckling som material.

Global hållbarhet, 15p

Du får kunskap om den textila värdekedjan gällande Corporate Social Responsibility (CSR), Human due diligence och Social compliance genom omvärldsbevakning samt bedömningar av kommersiella faktorer i innovation, processer och produkter. I kursen klargörs olika hållbarhetsbegrepp i ett historiskt och framtida perspektiv och reflekteras kring vad vi kan lära av utvecklingen och tillämpa i nya affärsmodeller.

Hållbar produktion, 15p

Här får du förståelse för hur lönsamhet kan uppnås på ett hållbart sätt, med tillvaratagande av mänskliga rättigheter i hela produktionskedjan och riskbedömning. Kursen utgår ifrån hur handel med textil fungerar, hur den kan förstås och påverkas för ett bättre klimat, samt hur företag kan bidra till hållbar utveckling i produktionskedjan.

Hållbara designprocesser, 15p

Vi fokuserar på hur design kan användas som en påverkansprocess och hur företaget åstadkommer förändring genom form. Målet är att förstå designerns perspektiv, och kunna jobba tillsammans för att göra mer hållbara val i kollektionsframtagning och undvika snabba trender.

Hållbara material, 10p

Här fokuserar vi på nya material och processer som kommer i textil- och modevärlden och värdet av att beakta materialval i produktion för ökad hållbarhet. Vidare ges kunskap om hur traditionell textil reformeras och hur materialval kan systematiseras in i produktutvecklingen.

Hållbarhet i praktiken, 20p

Vi fokuserar särskilt på praktisk tillämpning av olika typer av standarder, certifieringar, hållbarhetsredovisningar och miljöledningssystem. Kursen ska ge dig inblick i hur man praktiskt arbetar med hållbarhetsarbete i en verksamhet och hur man genomför relevansanalys, väsentlighetsanalys och intressentanalys. Du får även kunskap om hur man sätter och följer upp måltal och kommunicerar hållbarhetsarbetet.