NORDISKA TEXTILAKADEMINS HÅLLBARHETSARBETE

Tillsammans har vi modet
att förändra
världen!
 

Hem / Om NTA / Hållbarhet

Agenda 2030 - vår drivkraft

Utifrån kompetens, utveckling och samarbete arbetar vi med Agenda 2030 som drivkraft där vår ambition är att vara en positiv kraft framåt med stark lokal förankring och transparent kommunikation. Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål är det gemensamma språk som världens länder enats om för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Vårt uppdrag och affär knyter an till sju av målen i Agenda 2030, varav tre av dessa är prioriterade utifrån de utbildningar vi skapar och de projekt/samarbeten vi bedriver: God utbildning, Jämställdhet och Hållbar konsumtion och produktion.

Arbeta med oss

Vi vill vara textil- och modeföretagens kompetenspartner. Det innebär att vi hela tiden har örat mot rälsen och är uppdaterade på vår omvärld; lagstiftning, samhällsdiskussioner, bransch, aktörer osv. Som ett textilt nav med människan i fokus är de sociala hållbarhetsfrågorna av stor vikt för Nordiska Textilakademin. Vår ambition är att erbjuda en inkluderande arena, där människan får ta plats och utvecklas inom framtidens textil och mode, för att kunna bidra till en livskraftig och långsiktig bransch.

ISO9001 – kvalitetsledningssystem

Att arbeta med Agenda 2030 innebär att våga vara transparent med vad gör vi och var vår påverkan ligger. Till vår hjälp arbetar vi sedan 2015 med certifieringen ISO9001, ett kvalitetsledningssystem baserat på processinriktning och riskbaserat tänkande.

ISO9001

Nordiska Textilakademins kvalitetsansvarig, Margareta Jonsö: 

Varför är vi ISO-certifierade?
– Syftet med att vara ISO-certifierade är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. Genom att identifiera processer, besluta om policys och arbeta fram rutiner säkerställs effektiva arbetssätt och att verksamhetens förbättringsarbete sker kontinuerligt och systematiskt.

Vad kräver ISO certifiering av oss?
– Att vi uppfyller kraven i standarden.

Vi blev precis omcertifierade, vad ger vårt arbete med certifieringen oss?
– Vi får en stabil organisation. Med tydlighet, som hjälper oss att skapa en verksamhet som ger kundnöjdhet, personalnöjdhet och ökad konkurrenskraft.