Hållbar kvalitets- och produktionsutvecklare

inom textil
Hem / Hållbar kvalitets- och produktionsutvecklare

Mer information om utbildningen

YH-utbildningen för dig som vill utveckla textila företags produktions- och kvalitetsfunktioner och miljöarbete.

Textilbranschen har att förhålla sig till en lång rad miljökrav, lagar och politiska mål som är specifika för just textil. Branschen behöver tillgång till individer som kan hantera dessa frågor, likväl som branschens uppbyggnad och struktur. Kurserna inom kvalitet och produktion lär ut den efterfrågade textila spetskompetensen och förståelsen för textil produktion och nuvarande och kommande lagstiftning. Om du brinner för miljö och hållbarhet är det här en karriärväg för dig!

Du får kunskaper som ger överblick över de faktorer som påverkar den textila värdekedjans system, om tillverknings- och kvalitetsprocesser, om förutsättningar och om cirkulära arbetssätt i textil handel.

Du lär dig även om hur produktens hållbarhet påverkas av den textila värdekedjans komponenter, system och flöden.

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins utbildningsmetod. All undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område. Undervisningen präglas av direkt koppling mellan teori och praktik.

Du kommer under programmet att arbeta med verkliga uppdrag och kunder, detta ger dig en bred kompetens och hög anställningsbarhet.

För att få praktisk erfarenhet och för att utveckla och fördjupa dina specifika kompetenser är 1/4 av programmet arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA).

När du studerar hos oss på Nordiska Textilakademin får du möjlighet att åka på produktions-, mäss- och trendresor i Europa där du själv får möjlighet att styra delar av innehållet utifrån en studerandebudget.

Hur gör jag en ansökan? Klicka här för att se en Youtube-tutorial som tar dig igenom en ansökan, steg för steg. 

Hållbar kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil 400 YH-poäng

Start: HT-2024

Ansökan stänger: 13 maj 2024. Sista kompletteringsdag 22 maj 2024.

Studieort: Borås

Omfattning: 2 år, 4 termin(er)

Studietakt: Heltid

Antal platser: 20 st

CSN-berättigad utbildning: Ja

ANSÖK NU

Upplägg

Programmet är 2-årigt och bedrivs på heltid. Vår bas i allt vi gör finns i Textile Fashion Center i Borås.

Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket.

Undervisningen är inriktad på tillämpning och är utformad så att de studerande utvecklar de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrket, samt ett interaktivt problemlösande arbetssätt där lärares och branschens kunskap tillsammans med teoretiska perspektiv och studenternas egna erfarenheter samlas till ett entreprenöriellt tänkande. Arbetssätt och arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, workshops, självstudier, grupp- och individuella arbeten, helklass- och individuell undervisning och handledning.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. Vid fler sökande än platser tillämpar vi vår urvalsprocess där dina betyg och en muntlig presentation är meriterande. Mer information kring den muntliga presentationen hittar du i ansökningsportalen när du skickat in din ansökan.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innehåller hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

Möjliga yrkesroller

Miljö-och hållbarhetsarbete inom textila företag
Kvalitetstekniker, textil produktion
Kvalitetskoordinator, textil produktion
Produktionstekniker, textil produktion
Produktionsutvecklare, textil produktion

Videointervju

Här kan du lyssna till när vår studerande berättar om utbildningen med sina egna ord. Här har vi Thomas som vid filmningstillfället gick andra året på programmet Kvalitet- och produktionsutvecklare inom textil, mode och funktion.

Kursöversikt, 400 YH – poäng, (en vecka motsvarar ca 5 YHp, en termin 100 YHp)

Affärs-och produktionsengelska, 10 p

Kursens ger dig kunskap att kommunicera med branschspecifik vokabulär, med förståelse för och hänsyn tagen till kulturella skillnader och hur du kan hantera affärs- och produktionsinriktad engelska i text och tal.

Affärsekonomi och den textila värdekedjan, 20 p

I denna kurs lär du dig grundläggande företagsekonomiska begrepp, och de lagar, avtal och regler som gäller för olika företagsformer.

Examensarbete, 15 p

Genom examensarbetet visar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera ett individuellt arbete, som presenteras muntligt och skriftligt. Examensarbetet kan med fördel (ditt val) genomföras i samarbete med ett företag.

Hållbar utveckling, produkter och processer, 40 p

Efter genomförd kurs har du kunskap om och överblick över hållbarhetsområdet för att kunna göra självständiga bedömningar av miljöprestanda i en textil verksamhet, utveckla textila produkter och processer i en hållbar riktning och verka för ett cirkulärt perspektiv inom textila organisationer.

Förändringsledning och kommunikation, 25 p

I denna kurs lär du dig grunderna i mänsklig kommunikation och insikt om den egna förmågan att analysera, skapa, påverka och förändra med en ändamålsenlig och tydligt budskapsbärande kommunikation; dels den egna, dels hur man kan förstå och hantera andras sätt att kommunicera.

Kursen ger dig kunskap och färdigheter i förändringsledning för att kunna vara en del i och driva transformationen mot en mer hållbar och cirkulär textilbransch. Kursen ger även kunskap om metoder och begrepp kring organisation och ledarskap och hur man tar tillvara egna och andras resurser.

LIA 1 – Lärande I Arbete, 50 p

Efter genomförd LIA har du fördjupade kunskaper i yrkesrollens praktiska, verkliga arbetsuppgifter, och har fått möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper och färdigheter i en verklig miljö. Vidare ska du ha fått inblick i och möjlighet att orientera dig inom den kommande yrkesrollen, och öva din förmåga att arbeta och ta ansvar både självständigt och i samarbete med andra.

LIA 2 – Lärande I Arbete, 50 p

Efter genomförd LIA har du fördjupade kunskaper i yrkesrollens praktiska, verkliga arbetsuppgifter, och har fått möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper och färdigheter i en verklig miljö. Vidare ska du ha fått inblick i och möjlighet att orientera dig inom den kommande yrkesrollen, och öva din förmåga att arbeta och ta ansvar både självständigt och i samarbete med andra.

Livscykelanalys (LCA), 20 p

Efter genomförd kurs har du kompetens att arbeta med analys, planering och utveckling av den totala livscykeln hos textila produkter. Vidare har du en förståelse för hur LCA-studier allmänt bedrivs samt fördjupad kunskap och kännedom om screening-LCA av textila produkter.

Praktisk projektledning, 20 p

Kursens ger dig kunskaper om projekt som arbetsform och förståelse för kommunikationens betydelse för resultatet av förändringsarbete. Kursen ger dig färdigheter i att hantera hela flödet från idé, projektplan och planering till genomförande, avslut och uppföljning.

Programvaror i branschen, 15 p

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter att använda de vanligast förekommande digitala programvarorna i branschen och kunskap om datorfunktioner i allmänhet och kännedom om vikten av kontinuerlig uppdatering inom området.

Textil materiallära och tillverkningsprocesser, 50 p

Efter genomförd kurs ska du ha kunskaper om olika textila material, dess ursprung, egenskaper, användningsområden och skötsel. Du ska även ha grundläggande kunskaper om olika tillverkningssätt, såsom metoder och maskiner för vävning, stickning och efterbehandling av textila material. Kursen ger dig också insikt i den påverkan olika tillverkningssätt och behandlingar har på såväl produkters egenskaper som på vår miljö.

Textila kvalitetsprocesser, 40 p

Denna kurs förbereder dig för ett självständigt, systematiskt kvalitetsarbete inom det textila området. Du får en fördjupad förståelse för hur textila produkters kvalitet kan analyseras och därefter med lämpliga åtgärder förbättras. Du får också kunskap och kännedom om vikten av att jobba med styrsystem och kvalitetsverktyg för att utveckla alla aspekter av företagets kvalitetsarbete. Kursen fokuserar genomgående på rådande lagstiftning och certifieringar inom textilbranschen i Sverige och internationellt, med miljö och hållbarhet i fokus.

Textila produktionsprocesser, 45 p

Efter genomförd kurs ska du vara förberedd för ett självständigt utvecklingsarbete inom textil produktions-, förädlings- och/eller återvinningsindustri. Kursen ger dig en fördjupad förståelse för processerna, tekniken och arbetsmiljön inom textil produktion både i Sverige och utomlands. Kursen fokuserar genomgående på hållbarhets- och arbetsmiljöfrågor inom textila produktionsprocesser och de utmaningar det innebär för producerande textilföretag nu och i framtiden.

Intresseanmälan

Här kan du ställa frågor till oss om programmet Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil, mode och funktion, be oss kontakta dig eller kanske be om att få komma och besöka oss? Vi kommer även att meddela dig när ansökan öppnar och informera dig kring vilka 2-åriga program som kommer att starta hösten 2024. Hör av dig!

Det här säger alumner om utbildningen