Internationell inköpare

inom mode, textil och funktion
Hem / Internationell inköpare

Mer information om utbildningen

YH-utbildningen för dig som vill arbeta inom en dynamisk och världsomspännande bransch där det textila kunnandet är vägen till drömjobbet!

Inköparens arbete är mångsidigt och det krävs god känsla för mode och trender.

I vår utbildning får du kunskaper i prisförhandling, att kvantifiera rätt och att förstå varans väg samt välja material, leverantör och produktionsland, dessa är de nyckelkompetenser som krävs för att göra en god affär.

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins utbildningsmetod. All undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område. Undervisningen präglas av direkt koppling mellan teori och praktik.

Du kommer under programmet att arbeta med verkliga uppdrag och kunder, detta ger dig en bred kompetens och hög anställningsbarhet.

För att få praktisk erfarenhet och för att utveckla och fördjupa dina specifika kompetenser är 1/4 av programmet arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA).

När du går en utbildning hos oss på Nordiska Textilakademin får du möjlighet att åka på produktions-, mäss- och trendresor i Europa där du själv får möjlighet att styra delar av innehållet utifrån en studerandebudget.

Internationell inköpare inom mode, textil och funktion 400 YH-poäng

Start: HT-2023

Ansökan stänger: stängd

Studieort: Borås

Omfattning: 2 år, 4 termin(er)

Studietakt: Heltid

Antal platser: 35 st

CSN-berättigad utbildning: Ja

Upplägg

Utbildningen är två-årig och bedrivs på heltid. Vår bas i allt vi gör finns i Textile Fashion Center i Borås.

Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket.

Undervisningen är inriktad på tillämpning och är utformad så att de studerande utvecklar de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrket, samt ett interaktivt problemlösande arbetssätt där lärares och branschens kunskap tillsammans med teoretiska perspektiv och studenternas egna erfarenheter samlas till ett entreprenöriellt tänkande. Arbetssätt och arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, workshops, självstudier, grupp- och individuella arbeten, helklass- och individuell undervisning och handledning.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. Vid fler sökande än platser tillämpar vi vår urvalsprocess där fler delmoment blir meriterande, bl.a. muntlig videopresentation.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innehåller hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

Möjliga yrkesroller

Inköpsassistent
Inköpare
Produktutvecklare; mode, textil
Designassistent

Kursöversikt, 400 YH – poäng, (en vecka motsvarar ca 5 YHp, en termin 100 YHp)

Affärs-och marknadskunskap, 30 p

Kursen ger dig grunderna i affärsverksamhet med tyngdpunkt i yrkesrollen. Efter genomförd kurs har du kunskap i principer, metoder och verktyg som används i olika affärsmodeller samt grundläggande kunskaper i ett företags ekonomi, strategi, ledning och marknadsföring. Då e-handeln är en allt viktigare del i branschen ger kursen grundläggande kunskap om textil e-handel. Vilka möjligheter en e-handelsplattform ger och vilka krav den ställer på sälj- och inköpsprocesser.

Affärs-och produktionsengelska, 10 p

I denna kurs lär du dig att utveckla din förmåga att
• förstå skriven och talad affärs- och produktionsinriktad engelska
• förstå bakgrund och kontext till olika typer av skriven affärsengelska
• kommunicera i olika stilar med olika ändamål
• förstå och behärska det textila affärs- och produktionssammanhanget

Analys och planering, 15 p

Efter genomförd kurs har du grundläggande förståelse om metoder inom data-, marknads -och produktanalys inom detaljhandelns olika försäljningskanaler. Du får förståelse för och operativa färdigheter kring vad som påverkar ett företags resultat. Förståelse för att utifrån olika typer av data analysera och konvertera insikter till förslag på agerande för att optimera för ökad försäljning och lönsamhet. Med hjälp av olika verktyg planera ett effektivt och hållbart materialflöde mot budgeterade mål och nyckeltal.

Digital trendanalys 10 p

Kursen ger övergripande kunskap kring användningen av digitala verktyg, för att på ett kreativt, hållbart och klimatsmart sätt få kunskap och överblick över omvärlds-bevakning, hur trender uppkommer och vad som påverkar dagens konsumtionsmönster.

Ekonomi för inköpare, 15 p

Denna kurs tar upp ekonomiska begrepp och metoder. Du får förståelse för affärsidéns betydelse i olika företagsformer, ekonomisk planering samt uppföljning och principer för budgetering. Efter kursen ska du ha kunskap och förståelse för att kunna genomföra en etisk och ekonomiskt god affär för både företaget och kunden. Du har också teoretisk och praktisk kunskap om finansiering och kalkylering och självständigt kunna värdera och ta fram kalkyler till ekonomiska beslutsunderlag.

Examensarbete, 15 p

Examensarbetet är en fördjupning inom yrkesområdet och behandlar inköpsfunktionens strategiska betydelse genom en problemformulering vars resultat skall redovisas skriftligt och muntligt, och försvaras vid opposition.

Hållbar design- och produktionsprocess 30 p

Efter genomförd kurs har du förståelse för hur den textila designprocessen fungerar samt påverkas av olika faktorer såsom trend, målgrupp, produktionsprocesser och branschens livscykelperspektiv. Du har också förståelse för vad som krävs för att få en textil produkt att nå kommersiell framgång men samtidigt vara hållbar.

Hållbar utveckling 20 p

I denna kurs lär du dig ha överblick över hållbarhetsområdet för att kunna delta i diskussionen/arbetet kring miljöprestanda i en textil verksamhet och medverka till en utveckling av textila produkter och processer i en hållbar riktning. Kursen tar fasta på den textila värdekedjan och innehållet speglar den textila produktionen och handelns utveckling och förutsättningar. Därför ingår moment som anknyter till textilindustrins historia, textil handel och textila material – satt i samband med hållbarhetsfrågor i vid mening.

Inköp och logistik, 30 p

Efter genomförd kurs ska du självständigt kunna planera, genomföra och följa upp ett inköp i en textil verksamhet. Du ska självständigt kunna föreslå strategier för sourcing av textila insatsmaterial och tillverkare av produkter på olika inköps-och tillverkningsmarknader, samt kunna analysera, planera och genomföra effektiva logistiska lösningar.

Kvalitetssäkring, 10 p

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om kvalitetssäkring, kvalitetskrav och produktsäkerhet. Här får du också grundläggande kunskaper om säkring av kvalitetsnivåer i leverantörskedjan enligt företagets policy och krav.

LIA – Lärande i arbete, 100 p

Syftet med LIA är att du ska få lära dig och vidareutvecklas i en verklig miljö i skarpt läge, under handledning tillämpa och vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Programvaror i branschen, 20 p

Kursen ger dig kunskaper om och överblick över standardprogram för bildredigering samt kalkyl och beräkning. Dessutom ger kursen dig grunder i branschanpassade programvaror, allmänna datorfunktioner samt för branschen vanliga digitala kanaler.

Projektledning och kommunikation, 25 p

Efter genomförd kurs har du grundläggande kunskaper i att analysera, planera och leda genomförandet av projekt med tydlig koppling till verksamhetsmål och kundbehov. Du har också grundläggande kunskap och förståelse för visuell, digital och muntlig kommunikation och dess inverkan på mottagaren.

Textil materiallära och tillverkningsprocesser, 70 p

I denna kurs får du kunskaper om olika textila material, dess ursprung, egenskaper, användningsområden och skötsel. Den ger också kunskaper om olika tillverkningssätt, såsom metoder och maskiner för vävning, stickning och efterbehandling av textila material. Den ger dig insikt i och kunskap om den påverkan olika tillverkningssätt och behandlingar har på såväl produkters egenskaper som på vår miljö. Kursen ger dessutom kunskaper om olika textila material, dess egenskaper och skötsel samt olika fibrers miljöpåverkan. Erhållna kunskaper i materiallära ger dig verktyg och nycklar att i din framtida yrkesroll, i samverkan med andra aktivt verka för en hållbar utveckling inom det textila området.