Internationell säljare B2B

inom textil, mode och funktion
Hem / Internationell säljare B2B

Mer information om utbildningen

YH-utbildningen för dig som vill interagera med människor och genomföra goda affärer för både företaget och kunden ur ett hållbart, strategiskt och ekonomiskt perspektiv!

Säljarens roll handlar om att bygga relationer och skapa kundvärde.

Du får praktisk säljträning, förståelse för hur du kan nyttja digitala verktyg, hur du kan göra ekonomiskt strategiska val och att nå framgång genom att jobba i team.

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins utbildningsmetod. All undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område. Undervisningen präglas av direkt koppling mellan teori och praktik.

Du kommer under programmet att arbeta med verkliga uppdrag och kunder, detta ger dig en bred kompetens och hög anställningsbarhet.

För att få praktisk erfarenhet och för att utveckla och fördjupa dina specifika kompetenser är 1/4 av programmet arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA).

När du studerar hos oss på Nordiska Textilakademin får du möjlighet att åka på produktions-, mäss- och trendresor i Europa där du själv får möjlighet att styra delar av innehållet utifrån en studerandebudget.

Internationell säljare B2B inom textil, mode och funktion 400 YH-poäng

Start: HT-2024

Ansökan stänger: stängd

Studieort: Borås

Omfattning: 2 år, 4 termin(er)

Studietakt: Heltid

Antal platser: 20 st

CSN-berättigad utbildning: Ja

Upplägg

Programmet är 2-årigt och bedrivs på heltid. Vår bas i allt vi gör finns i Textile Fashion Center i Borås.

Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket.

Undervisningen är inriktad på tillämpning och är utformad så att de studerande utvecklar de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrket, samt ett interaktivt problemlösande arbetssätt där lärares och branschens kunskap tillsammans med teoretiska perspektiv och studenternas egna erfarenheter samlas till ett entreprenöriellt tänkande. Arbetssätt och arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, workshops, självstudier, grupp- och individuella arbeten, helklass- och individuell undervisning och handledning.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. Vid fler sökande än platser tillämpar vi vår urvalsprocess där fler delmoment blir meriterande, bl.a. muntlig presentation.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innehåller hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

Möjliga yrkesroller

Account Manager
Säljare, B2B inom textil-, mode-, funktion
Säljare, B2B inredning
Säljkonsult

Videointervjuer

Här kan du lyssna till när våra studerande berättar om utbildningen med sina egna ord. Här har vi Adam och Malin som vid filmningstillfället gick första året på programmet Internationell säljare B2B inom textil, mode och funktion.

Kursöversikt, 400 YH – poäng, (en vecka motsvarar ca 5 YHp, en termin 100 YHp)

Affärsekonomi, 20 p

Efter genomförd kurs ska du ha kunskap och kompetens i grundläggande ekonomiska begrepp och metoder och även uppvisa förståelse för affärsidéns betydelse i verksamheten i olika företagsformer, ekonomisk planering samt uppföljning och principer för budgetering.

Affärsjuridik, 10 p

Efter genomförd kurs ska du vara förtrogen med de lagar som styr försäljning och marknadsföring, kunna redogöra för de lagar och avtal som påverkar olika affärsförhållanden och företagsformer samt kunna upprätta och tolka juridiska avtal.

Design- och produktionsprocess, 20 p

I denna kurs får du insikt i och förståelse för olika design- och produktionsprocesser både i Sverige och utomlands. Du får kunskaper om en produkts livscykel och de faktorer som påverkar densamma, liksom kunskaper om hur produktionen samverkar med andra funktioner i ett företag. Kursen fokuserar genomgående på hållbarhets- och arbetsmiljöfrågor inom textila produktionsprocesser och de utmaningar det innebär för producerande textilföretag nu och i framtiden.

E-handelskunskap, 10 p

Kursen ger dig förståelse för vem e-handelskunden är, och hur den kunden skiljer sig från butikskunden avseende köpbeteende. Vidare skall du förstå hur man bygger och presenterar ett sortiment utifrån de visuella och tekniska aspekter som ett företags digitala handelsplattform kräver.

Examensarbete, 15 p

Genom examensarbetet visar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera ett individuellt arbete, som presenteras muntligt och skriftligt. Examensarbetet kan med fördel (ditt val) genomföras i samarbete med ett företag.

Försäljningsteknik, bas, 60 p

Efter genomförd kurs har du kunskap om hela säljprocessen, och kompetens att presentera ett säljtaktiskt förlopp från första kontakten med en ny kund via säljbrev eller telefon, till försäljning och tecknande av order, till repetitionsaffär. Du ska också vara väl förtrogen med de egenskaper och tekniker som företagssäljare tillämpar för ett framgångsrikt försäljningsarbete såsom olika förhandlings- och presentationstekniker gentemot olika företag & marknader, samt ha kunskap om de verktyg som används.

Försäljningsteknik, avancerad, 20 p

Efter genomförd kurs har du utvecklat din personliga och sociala kompetens avseende muntlig såväl som skriftlig affärskommunikation med kund. Du ska också ha ökat ditt kunnande i problemlösning och projektarbete samt ha inblick och kunskaper i de värderingar som bibehåller långsiktiga affärsrelationer inom nationell, såväl som internationell försäljning.

Hållbar utveckling produkter och processer, 20 p

Efter genomförd kurs ska du ha överblick över hållbarhetsområdet för att kunna delta i diskussionen/arbetet kring miljöprestanda i en textil verksamhet och medverka till en utveckling av textila produkter och processer i en hållbar riktning.

Internationell försäljning, 25 p

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om hur du kommunicerar på engelska som säljare inom textil handel, med anpassad terminologi. Stor vikt läggs vid förståelse för de utmaningar, metoder, verktyg och förutsättningar som idag präglar den textila marknaden, ur ett internationellt perspektiv.

LIA – Lärande I Arbete, 100 p

Efter genomförd LIA har du fördjupade kunskaper i yrkesrollens praktiska, verkliga arbetsuppgifter, och ha fått möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper och färdigheter i en verklig miljö. Vidare ska du ha fått inblick i och möjlighet att orientera dig inom den kommande yrkesrollen, och öva din förmåga att arbeta och ta ansvar både självständigt och i samarbete med andra.

Marknadsföring, 20 p

Kursen ger dig grundläggande fakta, förståelse, färdighet inom ämnesområdet marknadsföring avseende dess syfte, principer, metoder, verktyg och praktisk roll i företagets verksamhet. Du ska övergripande kunna analysera ett marknadsproblem och ge förslag på hur problemet kan lösas via en handlingsplan.

Mäss- och marknadsstudier, 10 p

Efter genomförd kurs ska du ha insikter om hur, var och varför man i producent- och marknadsledet arbetar på/med vissa utvalda marknader. Du får insikt och förståelse för de processer och villkor som påverkar textila verksamheter i Sverige och internationellt.

Programvaror i branschen, 20 p

Efter genomförd kurs ska du ha kunskaper om och färdigheter att använda de vanligast förekommande digitala programvarorna i branschen, kunskap om datorfunktioner i allmänhet och kännedom om vikten av kontinuerlig uppdatering inom området.

Textil materiallära och tillverkningsprocesser, 50 p

I denna kurs får du kunskaper om olika textila material, dess ursprung, egenskaper, användningsområden och skötsel. Du får också ha grundläggande kunskaper om olika tillverkningssätt, såsom metoder och maskiner för vävning, stickning och efterbehandling av textila material. Den ger dig insikt i den påverkan olika tillverkningssätt och behandlingar har på såväl produkters egenskaper som på vår miljö. Erhållna kunskaper i materiallära ger dig verktyg och nycklar att i din framtida yrkesroll, i samverkan med andra aktivt verka för en hållbar utveckling inom det textila området.