Kvalitets- och produktionsutvecklare

inom textil, mode och funktion
Hem / Kvalitets- och produktionsutvecklare

Mer information om utbildningen

YH-utbildningen för dig som vill utveckla textila företags produktions- och kvalitetsfunktioner och miljöarbete.

Om du brinner för miljö och hållbarhet är det här en karriärväg för dig!

Du får kunskaper som ger överblick över de faktorer som påverkar den textila värdekedjans system, om tillverknings- och kvalitetsprocesser, om förutsättningar och om cirkulära arbetssätt i textil handel.

Du lär dig även om hur produktens hållbarhet påverkas av den textila värdekedjans komponenter, system och flöden.

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins utbildningsmetod. All undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område. Undervisningen präglas av direkt koppling mellan teori och praktik.

Du kommer under programmet att arbeta med verkliga uppdrag och kunder, detta ger dig en bred kompetens och hög anställningsbarhet.

För att få praktisk erfarenhet och för att utveckla och fördjupa dina specifika kompetenser är 1/4 av programmet arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA).

När du studerar hos oss på Nordiska Textilakademin får du möjlighet att åka på produktions-, mäss- och trendresor i Europa där du själv får möjlighet att styra delar av innehållet utifrån en studerandebudget.

Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil, mode och funktion 400 YH-poäng

Start: HT-2024

Ansökan stänger: stängd

Studieort: Borås

Omfattning: 2 år, 4 termin(er)

Studietakt: Heltid

Antal platser: 25 st

CSN-berättigad utbildning: Ja

Upplägg

Programmet är 2-årigt och bedrivs på heltid. Vår bas i allt vi gör finns i Textile Fashion Center i Borås.

Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket.

Undervisningen är inriktad på tillämpning och är utformad så att de studerande utvecklar de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrket, samt ett interaktivt problemlösande arbetssätt där lärares och branschens kunskap tillsammans med teoretiska perspektiv och studenternas egna erfarenheter samlas till ett entreprenöriellt tänkande. Arbetssätt och arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, workshops, självstudier, grupp- och individuella arbeten, helklass- och individuell undervisning och handledning.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. Vid fler sökande än platser tillämpar vi vår urvalsprocess där fler delmoment blir meriterande, bl.a. muntlig presentation.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innehåller hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

Möjliga yrkesroller

Miljö-och hållbarhetsarbete inom textila företag
Kvalitetstekniker, textil produktion
Kvalitetskoordinator, textil produktion
Produktionstekniker, textil produktion
Produktionsutvecklare, textil produktion

Kursöversikt, 400 YH – poäng, (en vecka motsvarar ca 5 YHp, en termin 100 YHp)

Affärs-och produktionsengelska, 15 p

Efter genomförd kurs ska du kunna använda dig av skriven och talad affärs- och produktionsinriktad engelska, och kunna kommunicera i olika stilar med hänsyn tagen b la till skillnader i kultur, umgängeston med mera mellan länder.

Affärsekonomi, 20 p

I denna kurs lär du dig grundläggande företagsekonomiska begrepp, och de lagar, avtal och regler som gäller för olika företagsformer.

Examensarbete, 15 p

Genom examensarbetet visar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera ett individuellt arbete, som presenteras muntligt och skriftligt. Examensarbetet kan med fördel (ditt val) genomföras i samarbete med ett företag.

Hållbar utveckling, produkter och processer, 40 p

Efter genomförd kurs har du kunskap om och överblick över hållbarhetsområdet för att kunna göra självständiga bedömningar av miljöprestanda i en textil verksamhet, utveckla textila produkter och processer i en hållbar riktning och verka för ett cirkulärt perspektiv inom textila organisationer.

Kommunikation, 20 p

I denna kurs lär du dig grunderna i mänsklig kommunikation och insikt om den egna förmågan att analysera, skapa, påverka och förändra med en ändamålsenlig och tydligt budskapsbärande kommunikation; dels den egna, dels hur man kan förstå och hantera andras sätt att kommunicera.

LIA – Lärande I Arbete, 100 p

Efter genomförd LIA har du fördjupade kunskaper i yrkesrollens praktiska, verkliga arbetsuppgifter, och har fått möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper och färdigheter i en verklig miljö. Vidare ska du ha fått inblick i och möjlighet att orientera dig inom den kommande yrkesrollen, och öva din förmåga att arbeta och ta ansvar både självständigt och i samarbete med andra.

Produktionsprocess och Livscykelanalys (LCA), 25 p

Efter genomförd kurs har du kompetens att arbeta med analys, planering och utveckling av den totala livscykeln hos textila produkter. Vidare har du en förståelse för hur LCA-studier allmänt bedrivs samt fördjupad kunskap och kännedom om screening-LCA av textila produkter.

Programvaror i branschen, 15 p

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter att använda de vanligast förekommande digitala programvarorna i branschen och kunskap om datorfunktioner i allmänhet och kännedom om vikten av kontinuerlig uppdatering inom området.

Studieresor i producerande länder, 10 p

Efter genomförd kurs ska du ha i insikt och förståelse för de processer och villkor som påverkar den textila produktionens olika delar och en översikt över de väsentligaste produktionsländerna inom branschen.

Textil materiallära och tillverkningsprocesser, 50 p

Efter genomförd kurs ska du ha kunskaper om olika textila material, dess ursprung, egenskaper, användningsområden och skötsel. Du ska även ha grundläggande kunskaper om olika tillverkningssätt, såsom metoder och maskiner för vävning, stickning och efterbehandling av textila material. Kursen ger dig också insikt i den påverkan olika tillverkningssätt och behandlingar har på såväl produkters egenskaper som på vår miljö.

Textila kvalitetsprocesser, 40 p

Denna kurs förbereder dig för ett självständigt, systematiskt kvalitetsarbete inom det textila området. Du får en fördjupad förståelse för hur textila produkters kvalitet kan analyseras och därefter med lämpliga åtgärder förbättras. Du får också kunskap och kännedom om vikten av att jobba med styrsystem och kvalitetsverktyg för att utveckla alla aspekter av företagets kvalitetsarbete. Kursen fokuserar genomgående på rådande lagstiftning och certifieringar inom textilbranschen i Sverige och internationellt, med miljö och hållbarhet i fokus.

Textila produktionsprocesser, 50 p

Efter genomförd kurs ska du vara förberedd för ett självständigt utvecklingsarbete inom textil produktions-, förädlings- och/eller återvinningsindustri. Kursen ger dig en fördjupad förståelse för processerna, tekniken och arbetsmiljön inom textil produktion både i Sverige och utomlands. Kursen fokuserar genomgående på hållbarhets- och arbetsmiljöfrågor inom textila produktionsprocesser och de utmaningar det innebär för producerande textilföretag nu och i framtiden.