Textiltekniker / processoperatör

Hem / Textiltekniker / processoperatör

Mer information om utbildningen

Vill du hantera maskiner och processer i en världsomspännande och utvecklande bransch? Som textiltekniker kommer du bland annat att ha som uppgift att omvandla designers och konstruktörers idéer och ritningar till en fungerande produktion. Du arbetar oftast i team med andra för att få textilproduktionen att flyta smidigt. Finurlighet, noggrannhet och problemlösning är efterfrågade egenskaper.

Detta är YH-programmet för dig som vill arbeta med och utveckla textilproduktion. Programmet ger dig en yrkeshögskoleexamen Textiltekniker/Processoperatör.

Du får kunskaper som ger överblick över textila materials beståndsdelar, egenskaper, tillverkning och användning, grunderna inom systematiskt förbättringsarbete, produktionsplanering och kvalitetsstyrning.

Du kommer efter genomfört program att självständigt kunna planera och på ett säkert sätt utföra arbete i en textil produktion, självständigt hantera och underhålla utrustning enligt fastställda underhållsplaner, kunna delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt ta ansvar för att arbeta efter fastställda instruktioner samt följa upp produktionsresultat. Du lär dig även om hur man utifrån miljökrav kan arbeta för en hållbar produktion.

Eftersom yrkesrollerna är praktiska kommer en stor del av programmet också att ske via praktik ute på företagen i form av Lärande i arbete (LIA). Programmet kommer att varva teori med praktik, vilket innebär att termin 1 och 3 utgörs av teoretiska kurser och termin 2 och 4 utgörs av LIA.

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins utbildningsmetod. All undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.

När du studerar hos oss på Nordiska Textilakademin får du också möjlighet att åka på produktions-, mäss- och trendresor i Europa där du själv får möjlighet att styra delar av innehållet utifrån en studerandebudget.

Textiltekniker / processoperatör 400 YH-poäng

Start: HT-2023

Ansökan stänger: stängd

Studieort: Borås

Omfattning: 2 år, 4 termin(er)

Studietakt: Heltid

Antal platser: 15 st

CSN-berättigad utbildning: Ja

Upplägg

Programmet är 2-årigt och bedrivs på heltid. Vår bas i allt vi gör finns i det textila navet: Textile Fashion Center i Borås. Utbildningen genomförs i Nordiska Textilakademins lokaler i Textile Fashion Center i Borås. Där finns, förutom undervisningslokaler, även utbildningsledning och administration.

Vid programmets start ger skolan en serie introduktionspass för att du ska få de bästa möjliga förutsättningar att kunna tillgodogöra dig programmet. En genomgång av programmet och kursernas upplägg i relation till yrkesrollen menar vi ger en förståelse som skapar motivation för varje enskilt moment. Varje moment är genomtänkt och kopplat till ett reellt behov på arbetsmarknaden.

Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska är en
självklar del i ett flertal av utbildningens kurser, då engelska är det vedertagna branschspråket.
För att kunna verka i yrkesrollen är det viktigt att kunna göra sig förstådd på mer än ett språk. Det är även vanligt förekommande att instruktioner och beskrivningar av maskiner, utrustning och program inom yrkesområdet är skrivet på engelska.

Lärarledd undervisning är koncentrerat till i huvudsak två till tre dagar per vecka. Tid för eget schemalagt är väl anpassat för att skapa goda förutsättningar för genomförande av exempelvis projektuppgifter och självstudier.

För att ge dig en god inblick i yrkesrollen och förståelse för vad utbildningen leder till kommer ett flertal studiebesök genomföras under utbildningstiden. Studiebesöken görs i olika typer av verksamheter för att skapa medvetenhet kring variationen och bredden inom textilindustrin.

På skolans lärplattform Canvas finns schema, kursplanering och all dokumentation kring såväl utbildningen som helhet som kring respektive delkurs, tillgänglig. Där kan du kommunicera, lämna in uppgifter och följa dina resultat.

Arbetssätt och examinationsformer varierar för att tillgodose allas behov. Föreläsningar varvas med gruppuppgifter eller enskilda uppgifter och projekt. Reflektion och självständighet tränas kontinuerligt.

Varje termin hålls individuella utvecklingssamtal mellan utbildningsledaren och dig som studerande.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet. Vid fler sökande än platser tillämpar vi vår urvalsprocess där fler delmoment blir meriterande, bland annat: betyg och muntlig videopresentation.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innehåller hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

Möjliga yrkesroller

Textiltekniker/processoperatör inom textilindustrin
Vävare
Vävlagare
Stickare
Stickmaskinsställare
Varpare

Kursöversikt, 400 YH – poäng, (en vecka motsvarar ca 5 YHp, en termin 100 YHp)

Examensarbete, 20 p

Syftet med examensarbetet är att du ska öva din förmåga att sammanställa och analysera resultat.

Industriteknik, 30 p

Här får du grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser att planera och på ett säkert sätt utföra dagligt arbete, hur du rapporterar/dokumenterar på rätt sätt, hur du arbetar efter fastställda instruktioner.

LIA 1 (Lärande i arbete) 90 p

Efter denna praktikperiod ska du genom ett företags produktionsverksamhet, fått förståelse om branschen och yrkesrollen, LIA-företagets verksamhet, arbetsprocess och arbetsmiljö.

LIA 2 (Lärande i arbete) 90 p

Efter denna praktikperiod har du använt dina kunskaper, färdigheter och kompetenser i en verklig miljö, i skarpt läge och under handledning fördjupat och vidareutvecklat dessa.

Maskinkunskap, 40 p

Här får du fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom maskinkunskap för maskiner inom väv, varp, trikå & nonwoven så att du på ett driftsäkert och kvalitativt sätt kan tillämpa och utföra de moment och processer som krävs för att tillverka en textil produkt.

Textil materiallära, 50 p

Efter genomförd kurs ska du ha kunskaper om olika textila material, dess ursprung, egenskaper, användningsområden och skötsel. Du ska även ha grundläggande kunskaper om olika tillverkningssätt, såsom metoder och maskiner för vävning, stickning och efterbehandling av textila material. Kursen ger dig också insikt i den påverkan olika tillverkningssätt och behandlingar har på såväl produkters egenskaper som på vår miljö.

Textila produktionsprocesser, 50 p

Efter genomförd kurs ska du vara förberedd för ett självständigt utvecklingsarbete inom textil produktions-, förädlings- och/eller återvinningsindustri. Kursen ger dig en fördjupad förståelse för processerna, tekniken och arbetsmiljön inom textil produktion både i Sverige och utomlands. Kursen fokuserar genomgående på hållbarhets- och arbetsmiljöfrågor inom textila produktionsprocesser och de utmaningar det innebär för producerande textilföretag nu och i framtiden.

Textil grund, 30 p

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i den textila leveranskedjan och förståelse för olika material, deras processer och användning.