YH-kurser/

Hållbarhetsredovisning & -lagstiftning

Mer information om kursen

Kursen Hållbarhetsredovisning och -lagstiftning 20 YH-poäng, är en yrkeshögskolekurs (YH) på halvfart under 8 veckor.  

Kursen syftar till att ge dig verktyg för att förstå och jobba med nuvarande och kommande lagstiftning. Kursen ger dig kompetens att bidra till uppstart, uppföljning och utvärdering av företagets arbete med nuvarande och kommande lagstiftning.

Kursen ger överblick och kunskap över den globala värdekedjan, produkters miljöpåverkan, de globala målen, hållbara politiska mål och policys, verifieringar och lagkrav såsom “EU Green Deal” (den europeiska gröna given) och ”EU:s Circular Economy Action Plan” där Due Diligence, Digitalt produktpass, Green Claims och Producentansvar är exempel som påverkar branschen. En bred samsyn behöver finnas kring hur företag kan nå uppsatta lagkrav och policys oavsett position i företaget. Vägen dit går bland annat genom design, nya/återvunna material, cirkulära affärsmodeller och cirkulära system.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar som produktutvecklare, produktansvarig, hållbarhetskoordinator, hållbarhetsansvarig, sourcing ansvarig eller designer. Men kursen är även viktig för andra yrkesroller inom branschen där små och mindre företag, både nystartade och etablerade där man jobbar med många bitar, behöver kunskapen. Kunskapen är viktig för att göra rätt från början.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt. 


Upplägg

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i vår utbildningsmetod, och all undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.

Kursen har teoretiska, digitala föreläsningar som även innehåller formativa övningsmoment i form av självskattande quiz. Kursen innehåller lagstiftning som tydliggörs pedagogiskt av sakkunniga föreläsare. Workshops och diskussionsgrupper med föreläsare och övriga studerande skapar förutsättningar för fördjupad kunskap och förstärkta färdigheter och kompetens inom området. Kursen avslutas med kunskapsavstämning i form av digital tentamen som är betygsgrundande.

Kursöversikt

  • Hållbarhetsredovisning- och lagstiftning, 20p

Kursen syftar till att ge dig verktyg för att förstå och jobba med hållbarhetsredovisning och hållbarhetslagstiftning. Kursen ger dig kompetens att i samverkan med andra bidra till uppstart, uppföljning och utvärdering av företagets arbete med nuvarande och kommande lagstiftning.

Kursen är indelad i följande moment:

  • De globala målen, struktur, innehåll och anpassning till företag, spårbarhet i produkterna, olika begrepp och skyldigheter.
  • Globala ansvarsfrågor inom leverantörsleden – efter genomgången kurs har du förståelse för och kan medverka i företagets arbete kring leverantörsled, riskbedömning och tillbörlig aktsamhet “Due diligence”, ett företags miljömässiga, etiska och sociala ansvar samt spårbarhet i produkterna.
  • Cirkulära affärsmodeller och textila processer – i detta avsnitt får du insikt och förståelse om hur man tillsammans kan utveckla ett textilt företags processer och modeller mot ökad cirkularitet där producentansvaret är en del
  • Miljöledningssystem och hållbarhetsrapportering – här får du förståelse för hur du kan medverka i ett företags miljöledningssystem; såsom passande projekt, certifieringar eller märkningar och vad och hur man hållbarhetsrapporterar samt Taxanomin.


Kursens mål

Sammanfattningsvis kommer du efter avslutad kurs att ha förståelse för vikten av förändring för att bekämpa klimatförändringarna, veta var man kan söka aktuell information om nya och befintliga lagar och regelverk. Du kommer kunna tillämpa metoder för att förbereda, implementera och följa upp lagstiftning samt medverka vid genomförande av hållbarhetsredovisning. 


Behö
righet 

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens dessutom ska du ha minst 1 års yrkeserfarenhet med förståelse för hållbarhetsfrågor. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.

Hållbarhetsredovisning- och lagstiftning, 20 YHp

Start: 17 april 2023

Ansökan: öppen t.o.m. 3 april 2023

Studieort: distans (helt digital)

Omfattning: 8 veckor

Studietakt: 1/2-fart (50% av en heltid)

CSN-berättigad utbildning: Ja